Kontaktinformasjon

Rødøy kommune, Helse- og omsorgsetaten
Rødøy rådhus Vågaveien 100
8185 Vågaholmen
E-post : anne.skeie@rodoy.kommune.no
Telefon
: 75 09 80 10

Sikker innsending

Sikker innsending til kommunen Sikker innsending til kommunen

Pågående planprosesser

Kommuneplanarbeid Kommuneplanarbeid

Rødøy det gode liv

Rødøy det gode liv Rødøy det gode liv

Kommunekart

Polarsirkelportalen Polarsirkelportalen

Personvern

Personvern

Koronaviruset: for næringslivet

Virus.png - Klikk for stort bilde  

Informasjon for reisende til Norge

Helsedirektoratet har informasjon på flere språk til reisende som kommer til Norge, blant annet arbeidsreisende. .

 

Tiltakspakker

Bodøregionens utviklingsselskap og Bodø Næringsforum har utarbeidet oversikt over tiltak fra staten og fylket for å støtte opp under næringslivet. Les hele dokumentet her.

Det har vært en del endringer siden april. Under er noen av de viktigste støttetiltakene per oktober 2020.

Tiltak fra staten

Hvilke tiltak og støtteordninger som er tilgjengelige endrer seg raskt. For oppdatert oversikt, se regjeringens nettsider: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/nasjonale-tiltak/

 • Kompensasjonsordning for uunngåelige utgifter for næringslivet 
  Ordningen skal i en periode kompensere deler av de uunngåelige faste utgiftene til bedrifter som er sterkt rammet av smitteverntiltakene. Ordningen er endret og gjelder nå også månedene juni, juli, og august, men med noen endringer. Kravet om at minst én ansatt måtte ha fått utbetalt lønn i februar eller mars 2020, er nå endret til at minst én ansatt må ha fått utbetalt lønn i minst én kalendermåned i perioden august 2019 til mars 2020.

Bedrifter som har omsetningsfall på minst 20% som følge av covid-19-pandemien kan søke om kompensasjon av en del faste utgifter. Stortinget skal neste uke jobbe mer kompensasjonsgrad og grenser for støtte i denne ordningen, melder regjeringen. Se vilkår og søk via kompensasjonsordning.no

 • Utvidete støttemuligheter for småbedrifter og oppstartsbedrifter i reiselivsnæringer
  Mange små bedrifter i reiselivsnæringen er spesielt rammet av koronasituasjonen. Det er opprettet mange ordninger spesielt rettet mot næringen, og flere av de generelle ordningene vil også passe godt for enkelte bedrifter. En lovendring gjør at også bedrifter i økonomiske vanskeligheter (som definert i statsstøttelovgivningen) kan støttes.

          Se oversikt over de mest relevante støtteordningene for reiselivsnæringen her.

 • Lånegarantiordning for små og mellomstore bedrifter (varslet 17. mars, vedtatt 27. mars)
  Som tidligere varslet, jobbet regjeringen med en lånegarantiordning for små- og mellomstore bedrifter. Ved at staten garanterer for lån som bankene gir ut, kan bedriftene lettere tå tilgang på penger og komme seg gjennom denne krisen. 

         Les om ordninger og se forskriften her.

 • Lønnsstøtteordninger for å ta permitterte tilbake i jobb

Bedrifter som har mer enn 10 prosent omsetningsfall og ideelle organisasjoner, foreninger og stiftelser uten erverv til formål som tar egne permitterte tilbake, kan søke om støtte. Ordningen omfatter alle ansatte, også lærlinger.

Les om ordningen her.

 • Ekstra kommunalt næringsfond

Kommunal- og Moderniseringsdepartement har bevilget krisepakke til Nordland fylkeskommune i forbindelse med Covid-19. Krisepakken omfatter et nytt tilskudd øremerket kommunale næringsfond. I overkant av 1,1 millioner av disse har gått til næringsfond i Rødøy kommune.

          Les mer om det her.

Det er gjort midlertidige endringer i reglene for sykepenger, dagpenger, og AAP som er viktig å sette seg inn i for de som har behov for dette.

Innovasjon Norge har fått en utvidet oppdag knyttet til Gründere gjennom:

 • Økt markedstilskudd
 • Økt kommersialiseringstilskudd
 • Økt oppstartslån
 • Økning i mentorordningen

Det vil være hensiktsmessig at grundere tar direkte kontakt med Innovasjon Norge.

I tillegg er låneordningen til Innovasjon Norge forbedret slik at en kan søke om avdragsutsettelse, redusert krav til sikkerhet for lån, økt fleksibilitet for å få lån sett opp mot statsstøtteregelverk samt direkte rentelettelser.

Tiltak fra Nordland fylkeskommune

 • 6 millioner til bedriftsintern opplæring.  Ordningen skal organiseres opp mot småbedrifter som kan iverksette kompetansehevende tiltak internt i bedriften.  Bedriftene må definere hvilke tiltak som ønskes gjennomført og det skal være en lavere terskel for å kunne få denne støtten.

 

Bedriftsintern opplæring

Tilbud om bedriftsintern opplæring –  online BIO-kurs for opplevelsesbedrifter, og kurs i salgsfaget.

Kompetansenettverk i Salten har sendt to tilbud om kurs tilrettelagt for å søke BIO-midler fra fylkeskommunen. Bedriften søker finansieringen først. Det er svært kort behandlingstid og åpnet for at det kan sendes samlesøknader fra flere bedrifter, der det fremgår av beskrivelsen hvilke bedrifter søknaden omfatter, og hvilke kostnader hver enkelt kalkulerer i forbindelse med opplæringstiltaket.

Søknaden registreres/leveres på regionalforvaltning.no

Ta kontakt med kommunen på km@rodoy.kommune.no for hjelp til å skrive en god kostnadsplan.

Trykk her for informasjon om mini-kurs i salgsfaget (PDF, 404 kB).

Trykk her for informasjon om kurs for opplevelsesbedrifter.

 

Veiledere for reiselivsnæringa

Vi håper på godt besøk, og at alle slutter opp om våre lokale reiselivsbedrifter nå som sommersesongen står for dør! De skal tilrettelegge for trygg camping, trygg servering og trygg overnatting.

Her finner bedriftene NHO Reiselivs bransjespesifikke veiledere og normer for håndtering av smitteverntiltak.

 

Informasjon fra andre

Vi anbefaler næringsdrivende og bedrifter å ha tett kontakt med sine bankforbindelser angående endringer i markedet, eller konsekvenser av sykdom og de omfattende tiltakene som er gjort for å stanse smitte. Her finner dere særskilt informasjon om håndtering av koronaviruset:

Se også oversiktene på Altinn og NHO sine nettsider:

 

Næringskonsulenten

Næringslivet har en veldig krevende situasjon nå. Vi oppfordrer alle næringsdrivende til å gjøre egne risikovurderinger og å innføre nødvendige tiltak, for å or å imøtekomme de nasjonale føringene som foreligger omkring situasjonen vi har med Covid-19 viruset. Vi håper at flest mulig klarer å holde driften i gang. 

Næringskonsulent Rolf Inge Sleipnes nås per telefon 902 83 572. Næringsdrivende må gjerne ta kontakt med han, og møter kan avholdes på Teams eller Skype. 

 

 

Tilbake til hovedsiden Koronavirus – vi skal bryte smittekjeden

Artikkelen blir løpende oppdatert.  

 


 

Sist endret 09.11.2020 20.34