Retningslinjer for Prøv Rødøy – Subsidierte boliger

Gjelder fra 01.03.2023 til prosjektslutt.

Ved bruk av ordet «bosatt» menes her den folkeregistrerte bostedsadressen.

Subsidierte boliger

Gjennom Prøv Rødøy tilbyr kommunen ett år med gratis kommunal bolig til fem søkere. Boligene leies ut subsidiert til familier eller enkeltpersoner gjennom en søknadsordning. Dersom kommunale boliger ikke er tilgjengelige, kan privat boligtilskudd avtales ut fra størrelse og standard på den private boligen. Tilskuddet til private boliger kan ikke overstige høyeste kommunale husleiesubsidiering.

Tilflytterne må ha boligen som sin primærbolig. Ordningen omfatter både enkeltpersoner og familier. Søkerne må melde flytting til kommunen, og tiltaket gjelder derfor ikke de som allerede bor i kommunen. Det må ved inngåelse av leieavtale betales depositum tilsvarende 1,5*månedlig husleie for aktuell bustad.

Kriterier for å bli tildelt subsidiert bolig gjennom Prøv Rødøy:

  • Søker/søkere er mellom 18 og 45 år (det er tilstrekkelig at én forelder/samboer er yngre enn 45 år).
  • Søker/søkere kan ikke ha bolig i kommunen fra før
  • Søker/søkere må melde flytting til kommunen senest innen 14 dager fra innflyttingsdato, og boligen må være folkeregistrert boligadresse gjennom hele leieperioden. Tiltaket gjelder dermed ikke de som allerede bor her
  • Melding av flytting før avtalt tid (1 år) medfører opphør av subsidiering av bolig fra den datoen det ble meldt flytting
  • Søkere må fast jobb i eller fra Rødøy, i minimum 80 % stilling.
  • Tildelt subsidiert bolig må være flyttet inn i av den som tildeles boligen senest 100 dager etter at tildelingen er vedtatt og det er gitt orientering til søkeren om dette.

Prosjektet har en kapasitet på inntil 5 boliger. Søknad om subsidiert bolig sendes til kommunen, og behandles av kommunedirektøren administrativt gjennom boligutvalget. Søknader saksbehandles fortløpende. 

Søknadsskjema: Subsidiert bolig (PDF, 412 kB)