Retningslinjer for Prøv Rødøy – Subsidierte boliger

Gjelder fra 01.03.2023.

Ved bruk av ordet «bosatt» menes her den folkeregistrerte bostedsadressen.

Subsidierte boliger

Gjennom Prøv Rødøy tilbyr kommunen ett år med gratis kommunal bolig til fem søkere. Boligene leies ut subsidiert til familier eller enkeltpersoner gjennom en søknadsordning. Dersom kommunale boliger ikke er tilgjengelige, kan privat boligtilskudd avtales ut fra størrelse og standard på den private boligen. Tilskuddet til private boliger kan ikke overstige høyeste kommunale husleiesubsidiering.

Tilflytterne må ha boligen som sin primærbolig. Ordningen omfatter både enkeltpersoner og familier. Søkerne må melde flytting til kommunen, og tiltaket gjelder derfor ikke de som allerede bor i kommunen.

Kriterier for å bli tildelt subsidiert bolig gjennom Prøv Rødøy:

  • Søker/søkere er mellom 18 og 45 år (det er tilstrekkelig at én forelder/samboer er yngre enn 45 år).
  • Søker/søkere kan ikke ha bolig i kommunen fra før.
  • Søker/søkere må melde flytting til kommunen senest innen 14 dager fra innflyttingsdato, og boligen må være søkerens folkeregistrerte boligadresse gjennom hele leieperioden. Tiltaket gjelder dermed ikke de som allerede bor her.
  • Melding om flytting før avtalt tid (1 år) medfører opphør av subsidiering av bolig fra den datoen det ble meldt flytting.
  • Søkere med fast jobb i Rødøy blir prioritert.

Første søknadsfrist for subsidiert bolig er 8.juni. Deretter er søknadsfristene satt til 1.januar og 1.juli per år. Prosjektet har kapasitet inntil 5 boliger. Søknad sendes til kommunen, og behandles av kommunedirektøren administrativt gjennom boligutvalget. Om det kommer flere søkere enn Rødøy har kapasitet til, blir de som har fast jobb i Rødøy prioritert. Dette for å dekke lokale bedrifters behov for arbeidskraft. Dersom det er flere enn fem som har jobb, blir valget gjort med loddtrekning. Loddtrekning gjelder også dersom det er mindre enn 5 prioriterte søkere.
 

Søknadsskjema: Subsidiert bolig (PDF, 170 kB)