Reglement om bruken av kommunevåpenet

REGLEMENT FOR BRUKEN AV KOMMUNEVÅPENET

Vedtatt av Rødøy kommunestyre den 21. februar 1996.

§ 1
Kommunens enerett til bruk av sine kommunevåpen er hjemlet i straffelovens § 328 punkt 4.

§ 2
Kommuevåpenet kan brukes på trykksaker, i stempler og segl av samtlige
kommunale institusjoner og etater. Flagget benyttes i samsvar med lov av
29. juni 1933, nr. 2 om flagging fra kommunens offentlige bygninger.

§ 3
Kommunevåpenet for Rødøy tillates ikke brukt på bygninger, skip, båter,
biler, sykler o.l. eller brevpapir, kort, konvolutter eller andre
gjenstander på en måte som kan gi et feilaktig inntrykk av at eieren eller
brukeren representerer den kommunale forvaltning.

§ 4
Det er ikke lovlig adgang for firmaer, næringsdrivende, private,
kooperasjoner eller organisasjoner å bruke kommunevåpenet eller deler av
kommunevåpenets motiv, som emblem eller sammensatt i varemerke.
I særlige tilfelle av kulturell art (arrangement m.v.) kan det gis
dispensasjon fra ovenstående. Slik tillatelse må gis for hvert enkelt
tilfelle av formannskapet.

§ 5
Har formannskapet gitt tillatelse til bruk av våpenet, er det en
prinispiell betingelse at kommunevåpenet gjengis i korekt utforming.
Formannskapet kan kreve at prøver av bruksområdet skal følge søknaden.

§ 6
Tildeling av kommunevåpenet i form av jakkemerker, flagg, skjold eller i
andre utformingen til enkeltpersoner, organisasjoner eller til andre, kan
skje i samråd med ordfører og rådmann,

§ 7
Dispensasjon fra ovenstående reglement kan bare gis av formannskapet.