Manntall til offentlig ettersyn

Manntall til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 er nå lagt ut til offentlig ettersyn på Rødøy rådhus, sammen med Sametingets valgmanntall. Det vil ligge ute til og med valgdagen 11. september.

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett ved valget. 

De som har stemmerett til fylkestings- og kommunestyrevalg, er norske statsborgere som fyller 18 år innen utgangen av valgåret, som er eller har vært folkeregisterført som bosatt i Norge, og som ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53. I tillegg har personer som ikke er norske statsborgere stemmerett dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de siste tre årene før valgdagen, eller er statsborger i et annet nordisk land og blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.

Hver enkelt er selv ansvarlig for å sjekke om man er innført i manntallet. Dersom du mener at du selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet, kan du kreve at feilen rettes opp. Kravet skal være skriftlig og begrunnet, og sendes valgstyret i kommunen.

For å sjekke om du er innført i manntallet, kan du møte opp på Rødøy rådhus hverdager mellom kl. 09.00-15.00, eller ringe sentralbordet på telefon 75 09 80 00 hverdager kl. 10.00-14.00

Ragnhild Aakre Seljevoll
Kontorsjef
Formannskapskontoret
E-post
Telefon 75 09 80 11