Kommunale utleieboliger

Rødøy kommune har flere typer bolig for utleie:

  • 18 trygdeboliger
  • 32 boliger ved omsorgssentre
  • 24 gjennomgangsboliger
  • 4 hybler
  • 31 øvrige

Trygdeboliger finnes i kretsene Rødøy, Øresvik, Jektvik og Tjongsfjorden. De aller fleste er rundt 50 m2, og med ett soverom. Byggeår fra 1971 til 1992. Leiepris er for tiden mellom kr. 6369,- og kr. 6821,- pr. måned.
Søkere som er varig trygdede, har fortrinnsrett til leie av trygdeboliger.

Omsorgsboligene ble bygget først på 2000-tallet. De finnes i tilknytning til Rødøya omsorgssenter på Rødøy og Alderstun omsorgssenter i Tjongsfjorden, samt 1 i Øresvik.

Søknader om bolig ved omsorgssentrene behandles ved Helse- og omsorgsetaten. 

Gjennomgangsboligene er fordelt i kretsene Jektvik, Rødøy, Øresvik, Tjongsfjorden, Gjerøy og Nesøy. Boligene er ca. 70 m2 store, og har to soverom. Byggeår er 2012, 2016 og 2022, og leiepris er kr. 8144,- pr. måned.
For gjennomgangsboliger gis det 3-årige leieavtaler, og vanskeligstilte i boligmarkedet har prioritet for leie av seks av boligene.

Rødøy kommune leier lokaler på Smiholmen på Rødøy, og har hybler for videreutleie. Størrelse fra 25-40 m2, med en leiepris på ca. kr. 4649,- til ca. kr. 6185,- pr. måned. Hyblene er nyrenoverte, husets byggeår er 1986.

De øvrige boligene finnes i kretsene Storselsøy, Øresvik, Jektvik, Tjongsfjorden, Rødøy og Gjerøy. Av de 31 boenhetene er 13 under 100 m2, og 18 over. De fleste boligene ble bygget på 70- og 80-tallet, og leiepris er for tiden fra kr. 5409,- til kr. 8934,- pr. måned.

Kommunalt ansatte har fortrinnsrett for leie av disse boligene, for den tid de er i kommunens tjeneste.

Med unntak av søknader om omsorgsboliger og omsorgsrom, behandles søknader om leie av kommunale boliger av administrativt boligutvalg. Søknaden skal sendes til postmottak@rodoy.kommune.no.

Teknisk etat har ansvar for utskriving av leieavtaler, utlevering av nøkler og utflyttingsmeldinger ved opphør av leieforhold, i tillegg til vedlikehold av boligene.

Prisene justeres årlig. Ta kontakt med teknisk etat for mer informasjon.

Rolf Jørgensen
Avdelingsingeniør
Teknisk etat
E-post
Telefon 75 09 80 34