Retningslinjer for Prøv Rødøy – Stimuleringstiltak for bygg og kjøp av helårsbolig

Gjelder fra 01.03.2023.

Ved bruk av ordet «bosatt» menes her den folkeregistrerte bostedsadressen.

Hvem som kan motta stimuleringstilskudd

 • Gjelder søkere over 18 år
 • Ektefeller, samboere og registrerte partnere kan søke sammen. Venner eller andre familiemedlemmer kan ikke søke sammen.
 • Søker/søkere må ha varig bosetting i Rødøy kommune. Dette gjelder også søkerens ektefelle/samboer og barn.
 • Søker/søkere må bosette seg i Rødøy på helårsbasis, og må ha boligen som primærbolig.
 • Søker må ha fast jobb

 

Stimuleringstiltak for bygg og kjøp av helårsbolig

 1. Stimuleringstilskuddet ytes etablerere som er/blir innbyggere  Rødøy kommune. Ordningen gjelder helårsbolig, ikke hytter eller fritidsbolig.
 2. Ved kjøp av bolig i forbindelse med kjøp av landbrukseiendom, tildeles boligtilskudd på lik linje som ved kjøp av andre helårsboliger.
 3. kr. 200 000 ytes alle som bygger helårsbolig.
 4. kr 50 000 ytes førstegangskjøpere av helårsbolig.
 5. Tilskuddet utbetales eier av boligen/leiligheten og som selv skal bo i denne.
 6. Det stilles krav om 5 års botid. Tilskuddet avskrives med 10% årlig. Dersom boligen selges/overdras, disponeres av en annen person/husstand, eller tas i bruk til annet enn boligformål, skal den delen av tilskuddet som ikke er avskrevet, betales tilbake til kommunen. Boligtilskuddet skal tinglyses med 2.prioritetspant i bolig.
 7. Stimuleringstilskuddet ytes de som får ferdigattest i kalenderårene 2023, 2024 og 2025.
 8. Ordningen delegeres kommunedirektøren.
 9. Søknad om utbetaling/lån må sendes Rødøy kommune senest innen ett år etter bosetting.
 10. Tilskudd kan utbetales tidligst når kommunen har mottatt dokumentasjon på at boligen er bosatt av søker og senest ett år etter boligen er bosatt.
 11. Stimuleringstilskuddet belastes kraftutbyggingsfondet (Melfjordfondet).

Med flytting menes både flytting fra huset og i folkeregistersammenheng. Ved samlivsbrudd slipper tilskuddsmottaker å tilbakebetale tilskuddet under forutsetning at en av partene blir boende i huset.
 

Søknadsskjema: Stimuleringstiltak for bygg og kjøp av helårsbolig (PDF, 196 kB)