Deling av eiendom (fradeling)

Ved oppretning av ny eiendom, blir et areal av den eksisterende eiendommen utskilt. Dette kalles fradeling. Det nye arealet blir tildelt eget gårdsnummer og bruksnummer. 

For å opprette nye eiendommer (fradeling av eiendom, må man først søke om tillatelse etter plan, og bygningsloven. Søknaden må oppfylle de kravene som stilles i plan- og bygningsloven, og eventuelle krav i reguleringsplanen i området. For å finne ut hvilke planer som gjelder for eiendommen; gå til kommunens arealdel (PDF, 6 MB). Deretter må man rekvirere oppmåling etter matrikkelloven.

Hvem kan søke?

Etter matrikkelloven §9 kan delingssøknader kreves av blant annet:

 • Den som har grunnbokshjemmel som eier av grunneiendommen. Dersom flere personer er oppført med hjemmel, må alle underskrive.
 • Den som er ved rettskraftig avgjørelse ved domstolene er kjent som eier av en bestemt del av eiendommen.
 • Den som har innløst festegrunn.

Fullmakt

Dersom andre enn eiendommens hjemmelshaver opptrer som søker, må det fremlegges skriftlig fullmakt fra hjemmelshaver(e). Fullmakten må være datert. Den må angi at den gjelder deling av eiendom. Skriftlig fullmakt skal ikke være over ett år gammel. Dersom et firma er hjemmelshaver, må søknaden underskrives av den eller de som har signaturrett ifølge firmaattest. Advokat behøver ikke å legge fram skriftlig fullmakt, med mindre kommunen finner grunn til å kreve det.

Gebyr

Kommunen tar gebyrer for behandling av søknaden og for oppmålingsforretning. Dette skjer i henhold til gebyrregulativ for bygging og deling (PDF, 350 kB).

Kostnader i forbindelse med tinglysningen må regnes med.

Søknadsprosessen:

 1. Søknaden vurderes opp mot hvilke reguleringsplaner som gjelder. Samt opp mot kommuneplanen og kravene i lovverket. Da vurderer man både vei, vann, avløp og utearealer. Samt hensiktsmessig størrelse og form. Hvis tiltaket er i strid med gjeldende plangrunnlag, må det søkes om dispensasjon. Den krever en søknad som er begrunnet.
 2. Etter delingstillatelse foreligger, avholdes en oppmålingsforretning.  Den nye eiendommen vil da bli utskilt som en egen eiendom og får da gårds- og bruksnummer (matrikkelnummer).

Søknadskjema:

For å søke om fradeling av eiendom benyttes søknadskjema for fradeling av eiendom (skjema 5153) (PDF, 257 kB) nytt skjema fra 1. januar 2022. 

I skjemaet:

 • Kryss av for «oppretting/endring av matrikkelenhet» under tiltakets art.
 • Velg deretter type matrikkelenhet (jf. for eksempel. Grunneiendom/festegrunn/arealoverføring).

For å rekvirere oppmålingsforretning etter matrikkelloven, så gjøres dette på eget skjema. Dette må sendes inn i tillegg til skjemaet ovenfor (skjema 5153). Bruk følgende skjema krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning (PDF, 70 kB).

Skjemaene kan også fås på rådhuset.

Hva skal søknaden inneholde?

Søknad om deling skal inneholde følgende dokumentasjon:

 • Kart som viser:
  • Allerede eksisterende grenser, plassering av hus, ønsket delelinje.
  • Plassering av kjøreadkomst og nødvendig areal til parkering. 

gårdskart.no kan enkelt brukes for å legge ved kart i søknaden. 
Legg inn kommune nummer (1836 Rødøy Kommune), og gårds- og bruksnummer

Slik er forsiden på gårdskart.no, - Klikk for stort bildeBilde 1. Slik er forsiden på gårdskart.no, her legger man enkelt inn gårds- og bruksnummer før man videre kan tegne inn i kartet.
 • Naboer og gjenboere skal varsles før søknad sendes til kommunen. Det er søkers ansvar å sørge for nabovarsling. Dette gjøres enkelt via skjema for nabovarsel (PDF, 115 kB) som levers til aktuelle naboer, samt at skjema for dokumentasjon av nabovarsling (PDF, 165 kB) skal leveres til kommunen med søknaden. Eventuell søknad om dispensasjon må angis særskilt i nabovarslet. Andre som blir direkte berørt av delingen skal varsles. Det skal også gis mulighet til å uttale seg. Eventuelle merknader fra naboer sendes til kommunen sammen med søknaden.
 • Skriftlig redegjørelse med begrunnelse for eventuell dispensasjonssøknad.
 • Erklæringen i forbindelse med veirett, ledningsnett og nødvendig vedlikehold som går over eksterne eiendommer.
 • Erklæringer om at gjenværende eiendom gir fradelt eiendom rett til vei, vann- og avløpsledninger og eventuelt vedlikehold.

Om avkjørsel

Hvis fradeling krever opparbeidelse av ny avkjørsel, må det søkes om spesifikt. Skriftlig søknad om avkjørsel til kommunal vei sendes inn med fradelingssøknaden.

Om dispensasjon

 • Hvis søknaden ikke oppfyller plan- og bygningslovens bestemmelser, eller er i strid med gjeldene plangrunnlag, er deletillatelse betinget av dispensasjon jf. plan- og bygningsloven §19-1 og 19-2).
 • Det kan ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt (jf. plan- og bygningsloven §19-1 og 19-2). i tillegg må fordelene ved dispensasjon være klart større enn ulempene. Det er søkers ansvar å grunngi søknaden om dispensasjon, og å innhente nødvendige opplysninger for at kommunen kan avgjøre dispensasjonen.
  Skjema for søknad om dispensasjon (PDF, 181 kB) finner du her. 
 • Høringsrunde på 4 uker ved eventuelle dispensasjonssaker etter PBL.

Saksbehandlingstid:

 • En søknad om tillatelse som ikke medfører dispensasjon. Skal avgjøres av kommunen innen 12 uker.
 • Etter vedtak om deling, er firsten for å gjennomføre oppmålingsforretning 16 uker.

Klage

 • Kommunens vedtak kan klages på jf. forvaltningsloven §28. Klagen bør begrunnes, og det må angis hvilke endringer som ønskes.
  Blir ikke klagen tatt til følge av kommunen, sendes den til endelig avgjørelse i klageinstansen.