Avløp/septik

Behandlingsmåten for avløpsvann i Rødøy kommune er stort sett utskilling av slam i slamavskillere, og avløp til under laveste lavvann i sjø eller til infiltrasjon i grunn.
Det er mange private små enkeltanlegg, og noen kommunale avløpsanlegg.
For spørsmål knyttet til de enkelte avløpsanlegg eller angående tilknytning etc., kontakt gjerne Daniel Olsen direkte på tlf. 750 98033 eller e-post.

Gebyroversikt - vann, avløp, feiing, brøyting (PDF, 68 kB)

Tømming av slam fra slamavskillere utføres av Helgeland Avfallsforedling IKS(HAF) på vegne av Rødøy kommune.
HAF er et interkommunalt selskap der Rødøy kommune deltar sammen med en del av de andre helgelandskommunene.

Dersom du har spørsmål angående tømmetidspunkt for slamavskillere etc., kan du kontakte HAF direkte på 75 19 82 00.

Daniel Olsen
Leder for kommunalteknikk og uteseksjon
Teknisk etat
E-post
Telefon 75 09 80 33