Avløp/septik

Behandlingsmåten for avløpsvann i Rødøy kommune er stort sett utskilling av slam i slamavskillere, og avløp til under laveste lavvann i sjø eller til infiltrasjon i grunn.
Det er mange private små enkeltanlegg, og noen kommunale avløpsanlegg.
 

Tømming av slam fra slamavskillere utføres av Helgeland Avfallsforedling IKS(HAF) på vegne av Rødøy kommune.
HAF er et interkommunalt selskap der Rødøy kommune deltar sammen med en del av de andre helgelandskommunene.

Dersom du har spørsmål angående tømmetidspunkt for slamavskillere etc., kan du kontakte HAF direkte på 75 19 82 00.