Kommunestyremøte 16. desember 2020

Saksliste med lenker til saksdokumenter til kommunestyrets møte på Jektvik grendehus, Jektvik, onsdag 16. desember 2020 kl. 10.30:

Sak 071/2020:  Orienteringer

Sak 072/2020:  Rødøy ungdomsråd: Årsmelding 2019-2020  (PDF, 4 MB)

Sak 073/2020:  Rødøy ungdomsråd: Endring av vedtekter (PDF, 5 MB)

Sak 074/2020:  Valg av ungdomsråd 2020-2021 (PDF, 2 MB)

Sak 075/2020:  Salten kontrollutvalgservice: Omdanning til kommunalt oppgavefellesskap og tilslutning fra Rødøy kommune. Valg av representante (PDF, 15 MB)

Sak 076/2020:  Kontrollutvalget: Årsrapport 2020  (PDF, 4 MB)

Sak 077/2020:  Kontrollutvalget: Virksomhetsplan 2021 (PDF, 5 MB)

Sak 078/2020:  HAF: Renovasjons- og septikgebyr 2021 (PDF, 3 MB) 

Sak 079/2020:  Omsorgstjenester sone 5, valg av konsept  (PDF, 2 MB)

Sak 080/2020:  Vertskommuneavtale om barneverntjenesten med Bodø kommune (PDF, 5 MB) 

Sak 081/2020:  Vertskommuneavtale om kommuneoverlegefunksjon med Bodø kommune
 

Sak 082/2020:  Økonomiplan med handlingsdel 2021-2024, med drifts- og investeringsbudsjett 2021 (PDF, 10 MB)
                          - Vedlegg 1: Økonomiplan med handlingsdel 2021-2024, med drifts- og investeringsbudsjett 2021 (PDF, 5 MB)
                          - Vedlegg 18: Prop. 1 S Tillegg 1 (2020-2021). Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 av 10. november 2020. (PDF, 2 MB)Merk side 39, om Økonomiske konsekvenser for kommunesektoren av koronapandemien - forslaget innebærer at Rødøy kommune vil kunne få kr 995' mer i 2021, om det blir vedtatt.
                          - Vedlegg 19: KS: prognose rammetilskudd ifbm. regjeringens foreslåtte krisepakke  (PDF, 111 kB)
                          - Vedlegg 20: Notat til rådmannen, finansiering småprosjektmidler (PDF, 40 kB)
                          - Vedlegg 21: KS: prognosemodell Statsbudsjettet saldert 2. desember  (PDF, 201 kB)
                          - Vedlegg 22: BFD: Orientering om forholdet mellom Den norske kirke lokalt og kommunen etter ny trossamfunnslov (PDF, 793 kB)

                          - Vedlegg: Uttalelse fra Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse (PDF, 430 kB) 

 

Sak 083/2020:  Alkoholpolitisk handlingsplan 2020-2024  (PDF, 9 MB)

Sak 084/2020:  Mowi ASA, søknad om arealendring og biomasseøkning på eksisterende akvakultur-lokalitet 11076 Digermulen - høringsuttalelse (PDF, 14 MB) 

Sak 085/2020:  Nord-Reker AS: Eventuelt salg av aksjer

Sak 086/2020:  Monsen Fisk: Søknad om støtte til kjøp av fiskefartøy

Sak 087/2020:  Søknad om kjøp av tomt til boligformål på gnr. 71 bnr. 18  (PDF, 13 MB)

Sak 088/2020:  Fjernmøter i folkevalgte organer og øvrige kommunale organer i Rødøy kommune  (PDF, 3 MB)

Sak 089/2020:  Møteplan 2021 (PDF, 2 MB) (PDF, 2 MB)