Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark og vassdrag

Motorferdsel i utmark kan ha stor nytteverdi. Samtidig kan det gi skade på terreng og forstyrre fugl- og dyreliv. 
Vi har derfor et regelverk som regulerer motorferdsel i utmark og vassdrag, og slik bidrar til å verne om naturmiljøet, sikre friluftsliv og rekreasjonsverdier og minimere ulemper fra motorisert ferdsel. 

KOMMUNENS ROLLE
Motorferdsel i utmark og vassdrag er ikke tillatt med mindre annet følger av motorferdselloven eller med hjemmel i denne loven. Kommunen har plikt til å behandle søknader om dispensasjon fra det generelle forbudet mot motorferdsel i utmark og vassdrag, og veilede søkere i regelverket.

Hvordan søker jeg?
Søknad om dispensasjon for kjøring i utmark kan gjøres ved å sende søknadskjema  på e-post til postmottak@rodoy.kommune.no eller per post til Rødøy kommune Vågaveien 100, 8185 Vågaholmen. 

Følgende informasjon skal være med i søknaden:

•    Navn, adresse og telefonnummer på søkeren.
•    Hvilket kjøretøy som skal benyttes og registreringsnummer.
•    Kart over kjørerute.
•    Adresse på hytte eller gnr./bnr./fnr.
•    Hensikten/begrunnelse med kjøring
•    Antall turer
•    Dersom du er bevegelseshemmet, må legeattest være med.  

Du må bruke eget skjema for legeattest. Dette kan ikke sendes som vedlegg på e-post, men må sendes pr. post eller via sikker  forsendelse  på kommunens hjemmeside

Søknadskjema (PDF, 458 kB)

Vær oppmerksom på:

•    Kjøring skal kun foregå ved grunneiers tillatelse.
•    Orginal dispensasjon med stemplet kart v/kommunen, og førerkort må medbringes ved kjøring. 

Les mer her: 

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) - Lovdata
Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag - Lovdata