Rusomsorg

Har du problemer med rusmidler eller annen avhengighetsproblematikk kan du få råd, veiledning og/eller støttesamtaler med sosionomer på sosialetaten.

Sosialetaten jobber med kartlegging av rusproblematikken, støtte- og motivasjonssamtaler og oppfølging før, under og etter behandling. Vi kan også henvise videre til behandling i spesialisthelsetjenesten om det er nødvendig og ønskelig.

Pårørende kan henvende seg for råd, veiledning, støttesamtaler og eventuell behandling.

I ekstreme tilfeller kan det være nødvendig med tvangsbehandling. Sosialtjenesten har ansvar for å vurdere dette i hht. Lov om sosiale tjenester § 6.2 som åpner for tvang i spesielle tilfeller og §6.2a som omhandler gravide med rusproblemer.

Felles ansvar Salten

Felles ansvar i Salten er et kriminalforebyggende tiltak som skal koordinere tverrfaglig samarbeid rundt ungdommer som har begått lovbrudd eller som har en atferd som ansees som bekymringsverdig. Arbeidet i Felles ansvar skal være et alternativ til tradisjonell straff for unge lovbrytere. Tiltaket er gratis å bruke. Dette er et samarbeidstiltak mellom Salten Regionråd, Salten Politidistrikt og Konfliktrådet i Salten. 

  • Felles Ansvar er et lavterskeltilbud for ungdom mellom 12 år og 18 år. Den øvre aldersgrense er ikke endelig – det gjøres vurderinger i hvert enkelt tilfelle.
  • Felles Ansvar ønsker gjennom samtaler og veiledning med ungdom og foresatte motivere til endring. Bekymringen kan være rus og eller annen bekymringsfull utvikling.
  • Et samarbeid er vanligvis på 6. mnd. på bakgrunn av bekymring fra politi, barnevern, skole, foreldre mm. eller i forbindelse med straffesak.
  • Ønsker du kontakt er det bare sende melding eller ringe
  • Se kontaktinfo og mer informasjon på  Ansvar Salten