Miljøforvaltning i Rødøy

Den daglige miljøforvaltninga i Rødøy kommune ivaretas i regi av rådmannen. Rødøy er en vidstrakt og topografisk differensiert kommune med stor variasjon i geologi, landskapsformer, vegetasjon og dyreliv. Det biologiske mangfoldet er derfor variert.

Miljø- og kulturminneområder er viet stor oppmerksomhet i kystsoneplanen som ble vedtatt juni 2001. Samtidig med behandlingen av kystsoneplanen ble bestemmelsene i hovedarealplanen revidert. Disse bestemmelsene angir kommunens regelverk etter plan- og bygningsloven.

Rødøy har fått status som nasjonalparkkommune. Ordningen med nasjonalparkkommuner er knyttet til merkevarestrategien "Norges nasjonalparker". Målet for merkevaren er flere besøkende, bedre vern, og større verdiskaping.

Saltfjellet -Svartisen nasjonalpark ligger i kommunene Rødøy, Beiarn, Meløy, Rana, Bodø, og Saltdal, og har totalt et areal på 2192 kvadratkilometer. 122 av disse ligger i Rødøy.

Saltfjelelt-Svartisen ble vernet i 1989, og grenser til flere landskapsverneområder, naturreservat, og Láhko nasjonalpark. Disse verneområdene bidrar på sine ulike måter til å bevare Nordlandsnaturen fra fjord og spisse tinder i vest til viddelandskap og vide daler i øst. Dette gjør Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark med tilgrensende verneområder til det mest intakte og sammensatte naturområdet i hele lander. Fra Rødøy er de mest typiske innfallsportene til nasjonalparken enten via båt inn Nordfjorden, eller fra Melfjordbotn.

Rødøy søkte om statusen fjerde november etter vedtak i kommunestyret. Kommunestyresaken kan leses her: Sak 074/2021 Søknad om status som nasjonalparkkommune (PDF, 3 MB)

Vedtaksbrevet fra Miljødirektoratet finnes her: Søknaden fra Rødøy kommune om status som nasjonalparkkommune er innvilget (PDF, 265 kB).

Kommersielle aktører som ønsker å bruke nasjonalparken til promotering av bedriften kan lese om hvordan de skal gå fram her: designmanual.norgesnasjonalparker.no/kommersielt-merke/retningslinjer

Les mer om Saltfjellet -Svartisen nasjonalpark 
 

I verneplanen for rike lauvskoger i Nordland er Esvikhatten (PDF, 6 MB) i Rødøy tatt med som naturreservat. 

Les mer om Esvikhatten naturreservat


Senere er Kystverneplanen for Nordland kommet med to områder i Rødøy og det gjelder Kjølsøyværet/Valvær og Otervær. (PDF, 304 kB)

Les mer om Kjølsøyværet/Valvær naturreservat

Les mer om Otervær naturreservat


Nordfjorden ble vedtatt som marint verneområde i juni 2020. Nordfjorden i Rødøy kommune er lang og smal, og omkranset av bratte og høye fjell. Fjorden er påvirket av smeltevann fra Svartisen med mye finpartikler. Det er en egen bestand av steinkobbe i fjorden. Verneverdiene er knyttet til de spesielle miljøforholdene, og dyrelivet på bunnen og i vannmassen i fjorden.

Det marine verneområdet dekker hele fjorden på 11,6 km2 fra utløpet mot Melfjorden inn til Nordfjordbotnen. Den indre delen av fjorden ligger i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. 

Vernet er hovedsakelig et vern mot store fysiske inngrep på sjøbunnen, som for eksempel utfyllinger, etablering av installasjoner på sjøbunnen, samt graving og dumping av masser. Ferdsel og fiske vil være tillatt som før.

Les mer om Nordfjorden marine verneområde


Nå arbeides det med supplering av Verneplanen for vassdrag hvor en foreslår å verne flere elver.

Se også Midtre Nordland nasjonalparkstyre.