Vurderer du å søke støtte fra kommunalt næringsfond?

Vi anbefaler å lese retningslinjene for fondene (PDF, 302 kB), som inneholder informasjon om hvem som kan søke, hva søknaden kan handle om, krav til søknaden, og hva det legges vekt på i vurdering av søknadene. De generelle retningslinjene er gjeldende for alle næringsfond i Rødøy kommune.

For statlige midler tildelt gjennom næringsfondene gjelder Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler.

Søknadsfrister satt til 1. februar, 1. mai, 1. august og 1. november.

 • NÆRINGSFOND
  Næringsfondet har tre hovedområder.
  a) Primærnæringene– støtte til velfungerende utbyggingstiltak innen primærnæringene. Det skal legges vekt på nyskaping og lønnsomme varige arbeidsplasser.
  b) Næringsutvikling– støtte til lokal næringsutvikling som gir nye arbeidsplasser, nyskaping og lønnsomhet.
  c) Gründer – gründere i alderen 18-35, der disse faller utenfor Innovasjon Norges ordninger. Støtte går til unge gründere med konkrete forretningsideer, og som har behov for å øke sin kompetanse med tanke på å starte egen bedrift.
  Det kan søkes om midler innenfor disse områdene fra Næringsfondet. Fondet skal bidra til lokale næringstiltak i Rødøy.

 • MELFJORDFONDET (KRAFTFOND)
  Melfjordfondet skal fremme etablering av ny lønnsom næringsvirksomhet og videreutvikling av eksisterende bedrifter i kommunen. Fondsmidler kan også benyttes til kommunale, næringsrelaterte infrastrukturtiltak som kommer flere næringsvirksomheter til gode. Bare godt funderte og lønnsomme prosjekt hvor det dokumenteres at det skapes nye arbeidsplasser vil komme i betraktning. Vedtekter for bruk og forvaltning av Melfjordfondet. (PDF, 65 kB)

 • SMIBELG-STORÅVATNFONDET (KRAFTFOND)
  Smibelg-Storåvatnfondet skal fremme etablering av ny lønnsom næringsvirksomhet og videreutvikling av eksisterende bedrifter i kommunen.  Bare godt funderte og lønnsomme prosjekt hvor det dokumenteres at det skapes nye arbeidsplasser vil komme i betraktning. Fondsmidler kan også benyttes til kommunale, næringsrelaterte infrastrukturtiltak som kommer flere næringsvirksomheter til gode. Vedtekter for bruk og forvaltning av Smibelg-Storåvatnfondet.  (PDF, 51 kB)
   

SØKNADSPROSEDYRE

Regionalforvaltning.no  benyttes for søknader til Næringsfondet.

Andre søknader med vedlegg sendes til:
Rødøy kommune
Vågaveien 100
8185 Vågaholmen

eller via e-post til postmottak@rodoy.kommune.no

Søknader behandles fortløpende og legges frem for formannskapet som er fondsstyre.

Andre ordninger
Det er en rekke offentlige støtteordninger, også utenfor kommunen, hvor det kan søkes om støtte til næringsprosjekter. Altinn har en oversikt på https://www.altinn.no/starte-og-drive/stotteordninger/.

Lag og foreninger har også tilgang til Tilskuddsportalen

OFFENTLIGHET
Opplysninger som oppgis i søknaden, vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven. Dersom du ønsker å oppgi opplysninger som kan være taushetsbelagte eller omtaler konkurransemessige forhold, anbefaler vi å laste disse opp i form av vedlegg til søknaden og samtidig be om at dette unntas offentlighet. Eventuelt bør sensitive opplysninger sensureres før du sender det til oss dersom de ikke er direkte relevant for søknadsbehandlingen.