Næringsliv

Næringslivet i Rødøy er bygd rundt primærnæringene jordbruk, fiske og havbruk. I tillegg er det mekanisk industri og ulike former for tjenesteytende næring som transport og handel. Vi har flere spennende reiselivsbedrifter, men det er også potensiale for utvikling og nyetableringer. Kommunen ønsker å legge til rette for nyetableringer.

Det er kommunedirektør som er ansvarlig for å ivareta kommunens næringsengasjement. I tillegg har Rødøy kommune engasjert egen næringskonsulent, Rolf Inge Sleipnes. Konsulenten gir faglig bistand overfor næringslivet og tilrettelegging for videre nyskaping. 

Rolf Inge Sleipnes, tlf. 902 83 572e-post

Rødøy kommune forvalter og tilbyr ulike typer virkemidler, blant annet næringsfond og gründeropplæringskurs. Kommunen har også eierinteresser i flere selskaper og vedtok ny eierskapsmelding i 2021 (PDF, 3 MB).

Kommunen er tilsluttet styrevervregisteret. Registeret skal gi oversikt over folkevalgtes, ansattes og styremedlemmers verv og økonomiske interesser. Vi oppfordrer alle i målgruppen til å registrere sine verv på styrevervregisteret.no.
 

Søk om tilskudd

Det er tre kraftanlegg i Rødøy - Reppa, Kistafossen, og Smibelg og Storåvatn.

Reppa kraftverk startet produksjon i 1953 og Smibelg og Storåvatn skal ferdigstilles høsten 2019.

Byggingen av Smibelg og Storåvatn er det største utbyggingsprosjektet i kommunen med en kostnadsramme på 1,3 milliarder kroner.