Kommunestyremøte 21. juni 2022

Saksliste med lenker til saksdokumenter til kommunestyrets møte på Rødøy rådhus tirsdag 21. juni 2022 kl. 11.00: 

Sak 031/2022:  Orienteringer
                          - Skriftlig rapportering på prioriterte investeringsprosjekter (PDF, 373 kB)
                          - Interkommunalt Arkiv Nordland (IKAN/KOAN)
                                  - Årsmelding 2021 (PDF, 2 MB)
                                  - Handlingsplan 2022 (PDF, 232 kB) 
                         - Møteprotokoll Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse, 15. juni 2022 (PDF, 4 MB)

Sak 032/2022:  Tilstandsrapport for grunnskolen i Rødøy 2022 (PDF, 828 kB)

Sak 033/2022:  Årsrapport og årsregnskap 2021 (PDF, 9 MB)
                         - Tillegg, Revisjonsrapport 2021 (PDF, 331 kB)
                         - Tillegg, Uavhengig revisors beretning (PDF, 341 kB)
                         - Tillegg, Kontrollutvalgets uttalelse (PDF, 348 kB)
                         - Tillegg, Notat til årsrapporten, "Personal og likestilling" (PDF, 211 kB)

Sak 034/2022:  Tertialrapport 1/2022 med budsjettregulering (PDF, 9 MB)

Sak 035/2022:  Budsjettnotat for 2023 (PDF, 13 MB)

Sak 036/2022:  Søknad om kompetansemidler i Rødøy produkter (PDF, 508 kB)
                         - Tillegg, Uttalelse fra Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse (PDF, 678 kB)

Sak 037/2022:  Avtale mellom Rødøy og Lurøy kommuner om brann- og redningsberedskap - godkjenning (PDF, 5 MB)
                         - Tillegg, Uttalelse fra Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse (PDF, 678 kB)

Sak 038/2022:  Organic Seafarm AS; Søknad om ny lokalitet for oppdrett av torsk, "Svinvær Sør" - høringsuttalelse (PDF, 14 MB)

Sak 039/2022:  Gadus Havbruk AS; Søknad om ny lokalitet for oppdrett av torsk, "Osan" - høringsuttalelse (PDF, 17 MB)

Sak 040/2022:  Driftsavtale skolemuseum på Gjerøy (PDF, 286 kB)

Sak 041/2022:  Storselsøy lokalforening - søknad om å få disponere kjellerlokalet i Gammelskolen på Storselsøy til gammelt skoleutstyr (PDF, 318 kB)

 

Tilleggssaker:

Sak 042/2022:  Revidering av kommuneplanens arealdel i Rødøy - egengodkjenning (PDF, 2 MB)
                           Vedlegg:
                           - Innkomne merknader, 12. stk (PDF, 5 MB)
                           - Teknisk etat; skriv av 08.04.22 (PDF, 174 kB)
                           - Planbeskrivelse datert 22.03.2022 (PDF, 2 MB)
                           - Planbestemmelser datert 22.03.2022 (PDF, 2 MB)
                           - Konsekvensutredning datert 22.03.2022 (PDF, 5 MB)
                           - ROS KPA Rødøy datert 22.03.2022 (PDF, 5 MB)
                           - Plankart uten høydekoter, datert 21.3.2022 (PDF, 10 MB)
                           - Temakart - arealregnskap (PDF, 3 MB)
                           - Temakart – funksjonell strandsone
                           - Temakart - kulturminner og kulturmiljø (PDF, 3 MB)
                           - Temakart – naturfare
                           - H-2_14 Retningslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven (PDF, 149 kB)

Sak 043/2022:  Forslag om endring av Detaljreguleringsplan for Lille Indre Rosøy - egengodkjenning (PDF, 19 MB)

Sak 044/2022:  Administrativt vertskommunesamarbeid mellom Lurøy og Rødøy om barnehagetilbud (PDF, 642 kB)

Sak 045/2022:  Adkomst til møteplass for ambulanse- og redningshelikopter (PDF, 178 kB)

Sak 046/2022:  Rødøyprosjektet II, videreføring (PDF, 299 kB)

Sak 047/2022:  Salg av eldrebolig Jektvik

Sak 048/2022:  Notat. Rødøy Produkter – vurdering omkring bygningsmasse på adresse Jektvikveien 202 i forhold til mulighet for påbygging/ombygging, med utgangspunkt i eksisterende tilstandsrapport fra 2018 (PDF, 5 MB)

Sak 049/2022:  Godkjenning av avtale med HAF IKS om oppgradering og drift av eksisterende  gjenbruksstasjon  (PDF, 19 MB)