Kommunestyremøte 24. juni 2021

Saksliste med lenker til saksdokumenter til kommunestyrets møte på Jektvik grendehus torsdag 24. juni 2021 kl. 11.00. 

Av smittevernhensyn oppfordres tilhørere som har mulighet til det, til ikke å møte opp på grendehuset, men i stedet følge sendingen på nett. Du finner sendingen under sakslisten her, den vil være tilgjengelig også etter møteslutt.

Sak 038/2021:  Orienteringer
                           - Skriftlig rapportering prioriterte investeringsprosjekter (PDF, 208 kB)
                           - Rødøy kommunes budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024, skriv fra Statsforvalteren (PDF, 77 kB)
                           - Tomtevalg Helgelandssykehuset 2021, høringsuttalelse f.sak 037/2021 (PDF, 555 kB)
                           - Interkommunalt arkiv Nordland (IKAN), årsmelding 2019 (PDF, 5 MB)
                           - Hovedutskrift fra møte i Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 21. juni 2021  (PDF, 167 kB)

                           - Presentasjon Salten kultursamarbeid (PDF, 3 MB)

 

Sak 039/2021:  Årsrapport 2020 (PDF, 6 MB) 

Sak 040/2021:  Årsregnskap 2020 (PDF, 6 MB) 

Sak 041/2021:  Budsjettnotat for 2022 (PDF, 4 MB) 

Sak 042/2021:  Tertialrapport 1/2021 med budsjettregulering (PDF, 4 MB)

Sak 043/2021:  Masterplan for reiseliv i Salten - orientering  (PDF, 4 MB)
                          - Vedlegg 1, Presentasjon Masterplan for reiseliv og opplevelser i Salten (PDF, 2 MB) 
                          - Vedlegg 2, Saltenstrategier 2020-2024 (PDF, 5 MB)

Sak 044/2021:  Masterplan for reiseliv Nord-Helgeland - deltagelse (PDF, 4 MB)
                          - Vedlegg 1, Rapport fra forstudie/fase 1 - Reisemålet Nord-Helgeland  (PDF, 28 MB)
                          - Vedlegg 2, Saltenstrategier 2020-2024 (PDF, 5 MB) 
                          - Vedlegg 3, Strategiplan reiseliv Salten 2017-2027  (PDF, 3 MB)

Sak 045/2021:  Helgeland Reiseliv - årsmelding 2020  (PDF, 2 MB)

Sak 046/2021:  Helsehus i Jektvik - vurdering av alternative finansieringsmuligheter, og investeringsbeslutning (PDF, 2 MB) 
                         - Vedlegg, Uttalelse fra Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse (PDF, 32 kB)

Sak 047/2021:  NAV kontoret i Rødøy - organisering i vertskommunesamarbeid Ytre Salten (PDF, 5 MB) 

Sak 048/2021:  Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse: Årsmelding 2020 (PDF, 897 kB)

Sak 049/2021:  Spørsmål om innføring av såkalt "nullgrenseforskrift"  (PDF, 2 MB)

                         - Tillegg, oppfølger til nyhetsartikkel, nrk.no/nordland (PDF, 108 kB)

Sak 050/2021:  Prosjekt nye utleieboliger på Gjerøy og Nordnesøy - evt. justering av økonomisk ramme  (PDF, 2 MB)

Sak 051/2021:  Forslag om endringer i grunnrenteskatten for vannkraft: Høringsuttalelse  (PDF, 17 MB)

Sak 052/2021:  Helgeland Smolt AS, søknad om ny settefisklokalitet Klubban - høringsuttalelse  (PDF, 928 kB)
                          - Vedlegg 1, søknad  (PDF, 8 MB)

Sak 053/2021:  Mowi ASA, søknad om arealendring på eksisterende akvakulturlokalitet 35977 Lian - høringsuttalelse  (PDF, 319 kB)
                          - Vedlegg 1, søknad del 1 (PDF, 16 MB)
                          - Vedlegg 1, søknad del 2 (PDF, 6 MB)

Sak 054/2021:  Salten regionråd: Suppleringsvalg varamedlemmer opposisjon (PDF, 2 MB)

 

Tilleggssaker:
Sak 055/2021:  Kommunal kompensasjonsordning - ny tildeling (PDF, 8 MB) 

Sak 056/2021:  Tilskuddsportalen

Sak 057/2021:  Bestilling av saksutredninger