Slik kan du påvirke

Følg med på hva som skjer i kommunen og lokaldemokratiet. Si din mening om sakene, se møtekalender og saksdokumenter.

Ta kontakt for å si din mening

Du behøver ikke selv være folkevalgt for å si din mening om viktige saker. Som innbygger kan du kontakte politikerne for å fronte din sak. Det er mulig å ta direkte kontakt med de folkevalgte for å gjøre avtaler om møter.

Du kan påvirke ved å legge frem innbyggerforslag

Innbyggerne i kommunen kan legge frem forslag som gjelder kommunens virksomhet, jf. kommuneloven § 12-1. Kommunestyret plikter å ta stilling til forslaget hvis minst to prosent av innbyggerne står bak det, og senest seks måneder etter at det er fremmet. Det kan ikke legges frem forslag med samme innhold flere ganger i samme valgperiode, og ikke med samme innhold som en sak som allerede er behandlet av kommunestyret i valgperioden. Kommunestyret skal selv ta stilling til om et forslag kan legges frem.

Du kan stille spørsmål til kommunestyret ved å benytte deg av "Åpen halvtime

Som innbygger i Rødøy kommune kan du møte i kommunestyremøter for å snakke direkte med kommunestyret i "Åpen halvtime".

Retningslinjene for "Åpen halvtime" i kommunestyret står i punkt 9.1 i Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer: 

Før navneopprop og det formelle møtet er satt, gis kommunens innbyggere og organisasjoner anledning til å stille spørsmål direkte til kommunestyret, og legge frem saker de mener er viktig å sette søkelys på. Det settes av inntil 30 minutter.

  • Rettes det spørsmål til kommunestyret, avgjør ordfører hvem som skal svare.
  • Spørsmål må være levert ordfører minst tre virkedager før møtedagen.
  • Saker på sakslista kan ikke tas opp i åpen halvtime.
  • Spørsmål bør gjelde kommunale forhold. Regler for taushetsplikt gjelder.
  • Etter spørsmålet er besvart, er det adgang til to korte replikker mellom spørrer og svarer.

Åpen halvtime er ikke en del av det formelle møtet, og føres ikke i møteboka.

Du kan også være med å påvirke slik:


Har du spørsmål - ta kontakt

Ragnhild Aakre Seljevoll
Kontorsjef
Formannskapskontoret
E-post
Telefon 75 09 80 11