Formannskapsmøte 30. november 2023

Saksliste med lenker til saksdokumenter til formannskapets møte på Rødøy rådhus torsdag 30. november kl. 10.00:

Sak 71/2023:  Orienteringer

Sak 72/2023:  Tjongsfjord kunstgressbane - forslag til finansiering (PDF, 4 MB)

Sak 73/2023:  Kunstgressbane i Værangfjord - prioritering og finansiering (PDF, 2 MB)

Sak 74/2023:  Oppfølging av strategi for utvikling av Nord-Helgeland som reisemål mot 2032 (PDF, 7 MB)

Sak 75/2023:   Økonomiplan med handlingsdel 2024-2027, med drifts- og investeringsbudsjett 2024 (PDF, 322 kB)
                         Vedlegg:  - Økonomiplan med handlingsdel 2024-2027, med drifts- og investeringsbudsjett 2024

                                         - Forslag til budsjett for kontroll og tilsyn 2024, Rødøy kontrollutvalg (PDF, 546 kB)
                                         - Innspill til budsjett 2024, Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse (PDF, 109 kB)
                                         - Oversendelse fra Rødøy menighetsråd (kirkelig fellesråd):
                                                - Driftsbudsjett 2024 med kommentarer  (PDF, 229 kB)
                                                - Økonomiplan 2024-2027 med kommentarer (PDF, 194 kB)
                                              
Sak 76/2023:  Besøksstrategi for Rødøyløva - høring (PDF, 6 MB)

Sak 77/2023:  Helhetlig plan for besøksforvaltning i Rødøy kommune - høring (PDF, 219 kB)
                       - Vedlegg 1: Helhetlig besøksforvaltning for Rødøy kommune - høring (PDF, 6 MB)
                       - Vedlegg 2: Rapport Plenum Tjenestedesign (PDF, 9 MB)
                       - Vedlegg 3-13: Oppsummering fra møter i kretsene (PDF, 9 MB) 

Sak 78/2023:  Avhending bygningsmasse Rødøy kommune 2023 (PDF, 3 MB)

Sak 79/2023:  Utrede veg mellom Gjerøy og Rangsund (PDF, 3 MB)
                       - Vedlegg: NOT Mulighetsstudie vegforbindelse Gjerøy-Rangsund (PDF, 3 MB)
                                         - Vedlegg 1. Plan og profiltegninger for alternativ 1 (PDF, 2 MB)
                                         - Vedlegg 2. Plan og profiltegninger for alternativ 2 (PDF, 2 MB)
                                         - Vedlegg 3. Kostnadsestimat alternativ 1 (PDF, 199 kB)
                                         - Vedlegg 4. Kostnadsestimat alternativ 2  (PDF, 198 kB)

Sak 80/2023:  Rødøyprisen 2023 (utsatt offentlighet)

 

Mulige tilleggssaker:

Sak xx/2023:  Evaluering - flytting av ambulansebåt (PDF, 2 MB)

Sak xx/2023:  Evaluering av legetjenesten (PDF, 319 kB)