Kommunestyremøte 16. desember 2022

Saksliste med lenker til saksdokumenter til kommunestyrets møte på Jektvik grendehus fredag 16. desember kl. 11.00:

Sak 77/2022:  Orienteringer
                        - Oversendelse fra Kontrollutvalget: Oppfølgning av kommunestyrets vedtak 34/2021 Saksforberedelse og vedtaksoppfølgning (PDF, 224 kB)

Sak 78/2022:  Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023: Eventuell fastsetting av valgdag søndag (PDF, 430 kB)

Sak 79/2022:  Prioritering av søknader om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (PDF, 2 MB)

Sak 80/2022:  Mona Helen Urskog Vangstad: Søknad om fritak fra verv som meddommer (PDF, 279 kB)

Sak 81/2022:  Plan for større vedlikehold av skolebygg i Rødøy 2022-2025 (PDF, 24 MB)

Sak 82/2022:  Prøv Rødøy - utredning av flere alternativer (PDF, 417 kB)

Sak 83/2022:  Økonomiplan med handlingsdel 2023-2026, med drifts- og investeringsbudsjett 2023 (PDF, 8 MB)
                        - Vedlegg: Oversendelse fra Kontrollutvalget - budsjett for kontroll og tilsyn 2023 (PDF, 84 kB)
                       
                        - Tillegg: Oppdatert budsjettdokument (PDF, 3 MB)
                        - Tillegg: Gebyr- og betalingssatser (PDF, 134 kB)
                        - Tillegg: Leiepriser kommunale utleieboliger  (PDF, 3 MB)

Sak 84/2022:  Rødøy Kysthandel AS: Søknad om endring av salgsbevilling (PDF, 257 kB)

Sak 85/2022:  Oppfølgingsplan 2022, godkjenning (PDF, 3 MB)

Sak 86/2022:  Ung Salten - valg av region til ungdomsråd (PDF, 4 MB)

Sak 87/2022:  Høringsuttalelse - Inntektssystemet (PDF, 10 MB)

Sak 88/2022:  Høringsuttalelse - Grunnrenteskatt på havbruk (PDF, 2 MB)

                       - Tillegg: Høringsuttalelse NFKK (PDF, 2 MB)
                       - Tillegg: Høringsuttalelse KS (PDF, 525 kB)

Sak 89/2022:  Kontrollutvalget: Årsrapport 2022 (PDF, 3 MB)

Sak 90/2022:  Kontrollutvalget: Virksomhetsplan 2023 (PDF, 4 MB)

Sak 91/2022:  Møteplan år 2023 (PDF, 232 kB)

 

Tilleggssaker:

Sak 92/2022:  Helgeland avfallsforedling IKS - renovasjonsforskrift, revidering (PDF, 17 MB)

Sak 93/2022:  Renovasjons- og septikgebyr 2023 (PDF, 8 MB)

Sak 94/2022:  Videreføring eller avvikling av strandryddecontainere - innsamling av marint avfall (PDF, 168 kB)

Sak 95/2022:  Plan for asfaltering av kommunale veger i Rødøy 2023-2025 (PDF, 11 MB)

Sak 96/2022:  Nytt bygg for krisesenter i Salten (PDF, 1022 kB)