Kommunestyremøte 18. desember 2019

Saksliste med lenker til saksdokumenter til kommunestyrets møte på Jektvik grendehus onsdag 18. desember 2019 kl. 11.00

Sak 074/2019:  Orienteringer

Sak 075/2019:  Valg av leder og nestleder for Partssammensatt utvalg (PSU) (PDF, 104 kB)

Sak 076/2019:  Nyvalg av vara til Teknisk utvalg  (PDF, 106 kB)

Sak 077/2019:  Valg av representanter til samarbeidsutvalg/miljøutvalg i skolene og barnehagene (PDF, 261 kB)

Sak 078/2019:  Interkommunalt Arkiv Nordland (IKAN): Valg av representanter (PDF, 150 kB)

Sak 079/2019:  Valg av representanter til Midtre Nordland Nasjonalparkstyre  (PDF, 172 kB)

Sak 080/2019:  Helgeland Museum: Valg av representant  (PDF, 4 MB)

Sak 081/2019:  Valg av representanter til Salten friluftsråd (PDF, 244 kB)

Sak 082/2019:  Valg av sakkyndige takstnemnder for valgperioden 2019-2023  (PDF, 220 kB)

Sak 083/2019:  Klage- og ankenemnda: Avvikling  (PDF, 51 kB)

Sak 084/2019:  Valg av representant til oppnevningsutvalget for konfliktrådet  (PDF, 180 kB)

Sak 085/2019:  Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse: Mandat  (PDF, 531 kB)

Sak 086/2019:  Lokalforeninger: Samhandling og kriterier for tildeling av støtte  (PDF, 173 kB)

Sak 087/2019:  HAF: Renovasjons- og septikgebyr 2020  (PDF, 2 MB)

Sak 088/2019:  Avfallshåndtering - vurdering av fremtidige ordninger. Ny behandling (PDF, 4 MB)

Sak 089/2019:  Kvartalsrapport 3/2019  (PDF, 7 MB)

Sak 090/2019:  Økonomiplan 2020-2023 med drifts- og investeringsbudsjett 2020  (PDF, 620 kB)
                          - Vedlegg 1: Økonomiplan 2020-2023 med drifts- og investeringsbudsjett 2020 (PDF, 20 MB)
                          - Vedlegg 2 - 13 (PDF, 8 MB) 

Sak 091/2019:  Rødøyprosjektet II: Rapport desember 2019  (PDF, 2 MB)

Sak 092/2019:  Lovlighetskontroll - Rødøyprosjektet II  (PDF, 2 MB)
                          - Vedlegg: Veileder, lovlighetskontroll  (PDF, 686 kB)
                          - Vedlegg: K.sak 054/2019 med særutskrift  (PDF, 15 MB)

Sak 093/2019:  Kontrollutvalget - Rapport forvaltningsrevisjon: Helse og omsorg (PDF, 199 kB) 
                      Vedlegg 2 Forvaltningsrevisjon av helse og omsorg i Rødøy kommune (PDF, 549 kB)
                        
Sak 094/2019:  Møteplan 2020  (PDF, 90 kB)

Sak 095/2019:  Kommuneplanens samfunnsdel: Sluttbehandling  (PDF, 6 MB)

Sak 096/2019:  Kommunedelplan for folkehelse, idrett og friluftsliv: Sluttbehandling (PDF, 3 MB) 
                          - Vedlegg 1 og 2, planforslag (PDF, 3 MB) 
                        - vedlegg merknader (PDF, 616 kB)

Sak 097/2019:  Drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold, oppsigelse av interkommunalt vertskommuneavtale for reforhandling  (PDF, 803 kB)

Sak 098/2019:  NOU: 2019:16 - Skattlegging av vannkraftverk: Høringsuttalelse (PDF, 3 MB)
                          - Vedlegg: NOU 2019:16