Kommunestyremøte 29 april 2021

Saksliste med lenker til saksdokumenter til kommunestyrets møte på Jektvik grendehus torsdag 29. april 2021 kl. 11.00.

Av smittevernhensyn oppfordres tilhørere til ikke å møte opp på grendehuset, men i stedet følge sendingen på nett. Du finner sendingen under sakslisten her, den vil være tilgjengelig også etter møteslutt. 

Fra kl. 12.00 til ca. kl. 13.30 vil det bli orienteringsmøte hvor Prehospitale tjenester Helgelandssykehuset v/enhetsdirektør Pål Madsen går gjennom ROS-analysen for akuttmedisinsk beredskap i Rødøy kommune. Orienteringsmøtet vil bli strømmet her.

Sak 016/2021:  Orienteringer
                           - Skriftlig rapportering prioriterte investeringsprosjekt (PDF, 425 kB)
                           - Skriv fra Deloitte, uttalelse om revisjonen av årsregnskapet (PDF, 272 kB)
                           - Referat fra møte i Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 26. april 2021 (PDF, 573 kB)
                           - ROS-analyse, akuttmedisinsk beredskap i Rødøy kommune (PDF, 723 kB)
                                 - Presentasjon ROS-analyse v/enhetsdirektør Pål Madsen (PDF, 2 MB)
                           - K.sak 82/2020, spørsmål om vedlikeholdsplan fra Elin Telnes (PDF, 167 kB)
                           - Oversendelse fra Teknisk utvalg, diskusjonsnotat konsesjon (PDF, 72 kB)
                                 - Notat fra teknisk etat - konsesjon og boplikt (PDF, 3 MB)

Sak 017/2021:  Skolerute for skoleåret 2021/2022 (PDF, 2 MB)

Sak 018/2021:  Status omsorgstjenester i sone 5  (PDF, 649 kB)

                         Tillegg: Omsorgsjentester sone 5, dialog med Lurøy kommune (PDF, 577 kB)

Sak 019/2021:  Avtale med Bodø kommune om kommuneoverlegefunksjonen  (PDF, 2 MB)

Sak 020/2021:  Bredbåndsutbygging - orientering (PDF, 4 MB)
                          - Vedlegg 1, Dekningskart 30 Mbit/s  (PDF, 4 MB)
                          - Vedlegg 2, Dekningskart 100 Mbit/s (PDF, 4 MB)

Sak 021/2021:  Eierskapsmelding - revidering  (PDF, 4 MB)
                          - Vedlegg 3, NIVI rapport 2020:3 Interkommunalt samarbeid Nordland (PDF, 3 MB)
                          - Vedlegg 4, Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll - KS  (PDF, 1007 kB)

Sak 022/2021:  Vannområdekoordinator - finansiering av felles, fast stilling (PDF, 2 MB)

Sak 023/2021:  Husbanken - låneopptak startlån til videre utlån (PDF, 2 MB)

Sak 024/2021:  Etablering av Helsefellesskap Helgeland  (PDF, 4 MB)

Sak 025/2021:  Visit Bodø - årsrapport destinasjon Salten 2020 (PDF, 4 MB)

Sak 026/2021:  Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter  (PDF, 3 MB)
                         - Tillegg: Statsbudsjett 2021 - Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter, skriv av 15. april 2021 (PDF, 828 kB) 
                         - Tillegg: Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter - veileder for bruk av den nasjonalt notifiserte rammeordningen  (PDF, 888 kB)

Sak 027/2021:  Basecamp Helgeland - søknad om støtte fra næringsfond B (PDF, 3 MB)

Sak 028/2021:  Trafikksikkerhetsplan - oppstart  (PDF, 4 MB)

Sak 029/2021:  Regional transportplan 2022-2033 - innspill  (PDF, 6 MB)
                        - Tillegg: Innspillsskjema mal (PDF, 120 kB)
                        - Tillegg: Oppdrag 2 - brev fra Nordland Fylkeskommune (PDF, 309 kB)

                          Innspill fra lokalforeninger til k.sak 029/2021 (PDF, 419 kB)

Sak 030/2021:  Bruk av premiefond (PDF, 877 kB) 

Sak 031/2021:  Interkommunalt arkiv Nordland (IKAN) - omdanning til kommunalt oppgavefellesskap  (PDF, 974 kB)

Sak 032/2021:  Kommuneplanens arealdel - oppstart og organisering (PDF, 681 kB)

Sak 033/2021:  Kontrollutvalget - oppfølging av kommunestyrets vedtak 93/2019 Rapport forvaltningsrevisjon helse og omsorg (PDF, 653 kB)

Sak 034/2021:  Kontrollutvalget - Rapport forvaltningsrevisjon: Saksforberedelse og vedtaksoppfølging (PDF, 895 kB)

Sak 035/2021:  Helsehus i Jektvik - vurdering av investeringsbeslutning og konsekvenser (PDF, 8 MB)


Tilleggssaker:

Sak 036/2021:  Bjørn Pedersen: Søknad om midlertidig fritak fra verv  (PDF, 4 MB)

Sak 037/2021:  Lokal tilpasning ved salg av landbrukseiendommer i Rødøy (ikke saksfremlegg)